De Raad van Commissarissen

Eén van de belangrijkste doelen van een goede corporate governance is het scheppen en behouden van vertrouwen bij alle stakeholders. Het gaat om de wijze van besturen, het toezicht, het beheersen van risico’s, in de financiële en niet-financiële verslaggeving en daarmee om het vertrouwen in de onderneming als geheel. Integriteit, transparantie en een heldere communicatie zijn voor SRO speerpunten van een gedegen governance.SRO hanteert hiervoor haar eigen Corporate Governance Code. Deze code bevat zowel principes als concrete bepalingen die de bij de vennootschap betrokken personen (onder andere bestuur en commissarissen) en partijen (onder andere de Algemene Vergadering van Aandeelhouders) met elkaar hanteren.

De RvC van SRO bestaat uit vijf leden. Door het vertrek van één van de leden eind 2022 ontstaat deze vacature. De RvC vergadert minimaal vijfmaal per jaar regulier, maar de praktijk wijst uit dat men tenminste twaalfmaal per jaar gezamenlijk actief is.

Profiel: Voorzitter

De voorzitter kan bogen op een succesvolle loopbaan als verbindende, ervaren en allround bestuurder of directeur in een (middel)grote organisatie. Ruime ervaring als toezichthouder en zeer goede kennis van governance is vereist. De voorzitter heeft veel aandacht voor het proces en kan het team optimaal laten functioneren. Hij/zij stimuleert en faciliteert het voeren van een open dialoog, gericht op het bij elkaar brengen van de verschillende standpunten. De voorzitter is rolvast, heeft affiniteit met de werkzaamheden van SRO en begrijpt de complexiteit van SRO met gemeentelijke aandeelhouders en een AVA. De voorzitter heeft voldoende tijd beschikbaar.

De voorzitter

 • heeft toezichthoudende ervaring;
 • heeft natuurlijk gezag en is een verbindende persoonlijkheid;
 • bevordert vlotte besluitvorming en is in staat om moeilijk lopende trajecten vlot te trekken;
 • is in staat om een RvC als team te laten functioneren;
 • biedt ruimte aan de leden om een eigen standpunt in te nemen;
 • is in staat om op een goede manier om te gaan met belangentegenstellingen;
 • bewaakt de grote lijnen en de rolvastheid van de RvC;
 • is een sparringpartner/vertrouwenspersoon voor het bestuur en houdt daarbij professionele afstand;
 • toont voldoende betrokkenheid bij de organisatie;
 • is in staat om goede verbinding aan te gaan met de diverse stakeholders;
 • bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen de RvC op een professionele wijze te leiden;
 • kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren;
 • heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt. Is in staat om vanuit de meerdere en of tegengestelde inzichten tot een gemeenschappelijke visie of besluit te komen.

Taken voorzitter:

 • Bereidt samen met het bestuur de vergaderingen voor van de RvC.
 • Leidt de vergaderingen van de RvC.
 • Is de contactpersoon en het aanspreekpunt voor het bestuur.
 • Is het eerste aanspreekpunt voor de leden van de RvC.
 • Houdt toezicht op het adequaat functioneren van de afzonderlijke leden van de RvC.
 • Bewaakt de deskundigheidsbevordering van de leden van de RvC.
 • Faciliteert een optimale inbreng en deelname van de leden aan de vergadering.
 • Zorgt ervoor dat leden van de RvC actief bijdragen aan voorwaarden die een goede besluitvorming mogelijk maken zoals onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen.
 • Is binnen de RvC het aanspreekpunt voor externe stakeholders.
 • Leidt de aandeelhoudersvergadering.

Onafhankelijkheid en onverenigbaarheid

Het belang van de objectiviteit en onafhankelijkheid van de commissarissen wordt hierbij benadrukt. De RvC heeft de volgende, niet limitatieve, opsomming van “onverenigbaarheden” vastgesteld:

 • Personen die verbonden zijn aan de naamloze vennootschap of aan een aan de naamloze vennootschap formeel verbonden organisatie.
 • Personen betrokken bij concurrerende ondernemingen/organisaties, die werkzaam zijn in hetzelfde werkgebied.
 • Personen in dienst bij overheidslichamen die -uit hoofde van hun functie- betrokken zijn bij de naamloze vennootschap.
 • Personen die zitting hebben in een college van B&W in het werkgebied.
 • Personen die direct of indirect een zakelijke relatie met de naamloze vennootschap hebben.

Vergoeding

De bezoldiging is conform de WNT. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Meer informatie en solliciteren
PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen. Uw sollicitatie kunt u uiterlijk 1 september 2022 indienen via de website van PublicSpirit.

Deel dit artikel

Kopieer link