Algemene Voorwaarden zwemles

Hieronder treft u de algemene voorwaarden voor de zwemlessen bij sportcentrum de Meent

This is main content

Algemene voorwaarden zwemlessen sportcentrum de Meent (versie 1 januari 2021)

Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor zwemlessen bij SRO Sportcentrum de Meent hierna te noemen accommodatie.

1. Deelname

a) Voor deelname aan de zwemlessen kunt u contact opnemen met de receptie van het zwembad waar de zwemlessen worden gegeven. Voor meer informatie over de diverse accommodaties kunt u ook terecht op onze internetsite: www.sportcentrumdemeent.nl.
b) Na inschrijving en betaling van het inschrijfgeld ontvangt u een bewijs van inschrijving (in de vorm van een bon en/of pasje).
c) Indien er voor de zwemles van uw keuze een wachtlijst bestaat, dan is de datum van inschrijving uw volgnummer.
d) Het bewijs van inschrijving (dit kan ook een pasje zijn) is tevens het toegangsbewijs voor het kind om gedurende de periode dat hij/zij op de wachtlijst staat, gedurende de zwemlesperiode en tijdens de vakanties, gratis onder begeleiding van een volwassene te komen zwemmen. Let wel: gedurende de periode dat het kind op de wachtlijst staat en gedurende de zwemles periode heeft het kind vrij toegang, ouders/begeleiders dienen een entreekaartje te betalen. Zwembandjes zijn verplicht voor kinderen zonder zwemdiploma.
e) Als er een plaats beschikbaar is wordt er met u, in telefonisch overleg, een startdatum en -tijd voor de lessen afgesproken. U ontvangt een schriftelijke bevestiging met alle relevante informatie, waaronder het te betalen lesgeld.
f ) Veranderen van dag en/of tijd is mogelijk. Er dient echter op de dag en tijd van uw keuze wel een plaatsingsmogelijkheid te zijn. Veranderen kan alleen in overleg met de accommodatie.
g) De accommodatie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het zwemlesrooster.
h) SRO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar zwemactiviteiten betreffende duur, tijd, eenheid en beleving.
i) De minimum leeftijd voor het deelnemen aan de zwemles voor het A-diploma is 4 jaar.
j) Na inschrijving voor zwemles ontvangt u automatisch de digitale nieuwsbrief met informatie over zwemles en andere leuke activiteiten. U kunt zich hier op elk moment voor afmelden.

2. Diplomazwemmen

a) SRO geeft diploma’s uit die voldoen aan landelijk erkende normen voor het behalen van een zwemdiploma.
b) Pas als uw kind voldoet aan de landelijke erkende normen van het diploma mag uw kind afzwemmen op de door accomodatie aangegeven plaats en tijd.
c) Indien uw kind mag afzwemmen ontvangt u een schriftelijke uitnodiging met daarop de afzwemdatum en alle relevante informatie.
d) Indien uw kind ná het examen wil doorgaan voor een vervolg diploma, dan dient u dit in verband met de planning vóór het examen bij de receptie door te geven.

3. Betaling van lesgelden

a) De betaling van het lesgeld van de reguliere zwemlessen geschiedt periodiek vooruit, middels contante of pinbetaling bij onze kassa.
b) Zodra het lesgeld is voldaan ontvangt u een leskaart welke gedurende een bepaalde periode geldig is. Leskaarten lopen tot en met de vervaldatum. De nieuwe kaart gaat altijd aansluitend aan de vervaldatum in, behoudens in het geval als omschreven in artikel 5 onder (c).
c) Voor iedere inschrijving en het diplomazwemmen worden bijkomende administratieve kosten berekend.
d) Verandering van groep of les c.q. activiteit kan een verandering van het lesgeld inhouden.
e) De prijs van de lessen en activiteiten worden periodiek door SRO opnieuw vastgesteld.
f) SRO behoudt zich het recht voor om bij wijzigingen in haar zwemactiviteiten de tarieven aan te passen. Bij autonome prijsontwikkelingen voor zover buiten de invloedssfeer van SRO, houdt SRO zich tevens het recht voor om de tarieven aan te passen.
g) Bij tussentijdse opzegging van inschrijving of zwemles abonnement, b.v. bij verhuizing, hanteren wij een opzegtermijn van 4 weken. Opzeggen dient u 4 weken van tevoren schriftelijk of via e-mail aan ons kenbaar te maken. U kunt opzeggen per 1e van de maand.

4. Betalingen middels automatische incasso

Het is op dit moment niet mogelijk om te betalen middels automatische incasso.

5. Recht op inhalen of restitutie van lesgeld

a) De leskaart is geldig tot en met de vervaldatum. U dient altijd een geldige leskaart te tonen aan de receptie van de accommodatie.
b) Op officiële feestdagen (Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, 5 mei in lustrumjaren, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag) komen de lessen te vervallen. Deze lessen worden niet in rekening gebracht.
c) Gedurende 6 weken tijdens de zomervakantie van de basisscholen in de regio van het zwembad zijn er geen zwemlessen. Deze periode zal niet in rekening worden gebracht. Indien u op vakantie gaat buiten deze periode van zes weken, dan bent u gedurende uw afwezigheid wél lesgeld verschuldigd. Worden er zomerzwemlessen georganiseerd dan dient u zich hiervoor apart op te geven. Kosten van deze lessen kunnen worden verrekend met tegoeden op uw leskaart en / of los worden betaald.
d) In geval van ziekte van uw kind verzoeken wij u dit door te geven aan de receptie. Indien de verwachting is dat uw kind 14 dagen ziek blijft, dient u de leskaart in te leveren bij de receptie. Verlenging van de leskaart vindt pas na minimaal 2 weken ziekte plaats. De eerste 2 weken zijn voor eigen risico. Er vindt geen restitutie van lesgelden plaats.
e) Indien er door overmacht onzerzijds geen les of activiteit kan plaatsvinden zullen wij trachten u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. Voor de gemiste lessen zal de leskaart verlengd worden. Lesgeld wordt niet gerestitueerd. De door u eventueel geleden (gevolg)schade zal niet worden vergoed.
f) Resterende zwemles tegoeden worden niet gerestitueerd.

6. Privacybescherming

Met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal SRO strikt vertrouwelijk met uw persoonsgegevens en die van het kind omgaan. Persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid van het kind verzamelen wij uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het eventueel opstellen van een passend advies. Deze gegevens worden door SRO dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt en niet aan derden verstrekt. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek verwijderd uit onze bestanden. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden gaat u akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens als hiervoor bedoeld.

7. Diversen

SRO behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest actuele versie van deze Algemene voorwaarden zwemlessen tref je aan op onze website, op deze pagina. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van SRO. Door gebruik te maken van het zwembad aanvaardt u deze algemene voorwaarden.

Heb je een vraag?

Bekijk eerst onze 'Veelgestelde vragen' pagina. Staat je vraag er niet tussen? Gebruik dan onderstaand formulier.

"*" geeft vereiste velden aan

* - verplichte velden

Locatiegegevens

Graaf Wichman 177
1276 KD Huizen

035 - 525 65 14