Algemene voorwaarden SRO Zwemlespakketten

This is main content

ALGEMENE VOORWAARDEN SRO ZWEMLESPAKKETTEN

Artikel 1 Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen het zwembad en de wettelijke vertegenwoordiger van het (les)kind welke zwemlessen wenst te volgen via een regulier of niet-regulier zwemlespakket.

1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze door het zwembad schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 2 Aanmelding en (aan)betaling

2.1. Aanmelding voor een zwemlespakket kan via de website of bij de receptie van het zwembad.

2.2. Door de aanmelding voor een zwemlespakket verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaard.

2.3. De aanmelding dient te worden gevolgd door een aanbetaling. De (actuele) hoogte van de aanbetaling staat vermeld op de website en op het inschrijfformulier voor het desbetreffende zwemlespakket. De aanbetaling moet worden betaald bij de receptie van het zwembad.

2.4. Na het voldoen van de aanbetaling gaat de overeenkomst voor het zwemlespakket in en wordt de aanmelding verwerkt.

2.5. Door het voldoen van de aanbetaling gaat u akkoord met het totaalbedrag voor het gekozen zwemlespakket en met eventuele prijsverhogingen in de zin van artikel 2.9.

2.6. Restitutie van de aanbetaling is in geen geval mogelijk en derhalve uitgesloten.

2.7. Na de eerste zwemles dient het termijnbedrag zoals opgenomen bij het reguliere of niet-reguliere zwemlespakket maandelijks  te worden betaald. Het termijnbedrag moet altijd voor de aangegeven kalenderdatum worden betaald.  Het is ook toegestaan dat meerdere of alle termijnen direct worden betaald.

2.8. Bij een betalingsachterstand, in welke vorm dan ook, kan het zwembad bepalen dat niet (meer) aan de lessen of examens mag worden deelgenomen.

2.9 De overeengekomen vergoeding is gebaseerd op de tarieven die gelden op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. Het risico van prijsverhogingen als gevolg van overheidsmaatregelen, kostenverhogingen, wijziging van (arbeids)voorwaarden, verhoging van verzekeringspremies, wisselkoersen, (nieuwe) belastingtarieven en/of heffingen alsmede alle overige gevallen waarin omstandigheden prijsverhogingen veroorzaken, komt voor rekening van de wederpartij van SRO. Voornoemde prijsverhogingen worden doorbelast aan die partij en dienen binnen de aangegeven betaaltermijn te worden voldaan.

 

Artikel 3 Verzuim

3.1. Bij incidenteel verzuim zoals bij griep, verjaardagen e.d. ontvangt u geen lesgeld/termijnbedrag retour.

3.2. Bij langdurig verzuim, langer dan 4 weken aaneengesloten, als gevolg van een ziekte of een blessure e.d., is het noodzakelijk om in overleg met het zwembad een regeling te treffen. Het voorgaande heeft (tevens) een relatie met de garantie in  art. 4.

 

Artikel 4 Garantie

4.1. Ieder leskind leert in zijn eigen tempo. Het zwembad gaat er van uit dat een leskind via on ze lesmethoden het desbetreffende diploma behaald. De garantie die het zwembad biedt, is dat leskinderen die er langer over doen dan andere kinderen niet meer betalen dan het vooraf overeengekomen bedrag van het zwemlespakket

4.2. In beginsel worden elke week (tenzij art. 5 van toepassing is) zwemlessen gegeven en dient het leskind daarbij aanwezig te zijn. Het kan echter voorkomen dat er sprake is van een (incidenteel) verzuim. Aan de garantie van art.4.1. zit daarom de volgende voorwaarde vast.

Het leskind dient in geval van:

  • een regulier zwemlespakket bij 90 % van de zwemlessen verplicht aanwezig te zijn; of
  • een niet-regulier zwemlespakket bij 95 % van de zwemlessen verplicht aanwezig te zijn .

4.3. Het leskind dient voorafgaand aan elke zwemles zijn/haar lespas bij de receptie te scannen. Het zwembad bepaalt aan de hand van deze registratie of een leskind voldoende zwemlessen aanwezig is (geweest). Indien er niet is gescand wordt dit geregistreerd als het afwezig zijn bij de zwemles.

4.4. Wordt niet aan de garantievoorwaarde in art. 4.2. voldaan, dan kunnen ook na de laatste termijnbetaling een of meer termijnen extra in rekening worden gebracht. U betaalt in dat geval dus meer dan het vooraf voor het zwemlespakket overeengekomen totaalbedrag.

4.5. Indien voorafgaand aan de start van de lesperiode of later in de lesperiode blijkt dat het leskind vanwege een (tijdelijke) functiebeperking, langdurige ziekte of een (andere) zwaarwegende overmacht situatie niet het normale lesprogramma van het reguliere of niet-reguliere zwemlespakket kan volgen dan wel één of meer onderdelen van een examenprogramma niet kan uitvoeren, kan daarmee (waarschijnlijk) ook niet aan de garantievoorwaarde  worden voldaan. In dat geval kan na overleg tussen de begeleidende ouder/verzorger en het zwembad met wederzijdse schriftelijke instemming een alternatief speciaal zwemlespakket worden samengesteld dan wel worden gekozen voor de alternatieve certificaten van het Zwem-ABC.

 

Artikel 5 Geen lessen

5.1. Het zwembad geeft in verschillende vakanties en op sommige (Nederlandse) feestdagen geen zwemlessen.

 

Artikel 6 Opzegging

6.1. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst is niet mogelijk. Er wordt met het zwembad een overeenkomst aangegaan voor het gehele zwemlespakket. Behoudens de uitzonderingen die in art.6.2. zijn genoemd.

6.2. Mocht uw leskind vanwege zwaarwegende omstandigheden (bijvoorbeeld verhuizing, langdurige ziekte of andere zwaarwegende omstandigheden) eerder moeten stoppen met het zwemlespakket, dan kan de overeenkomst worden opgezegd en betaalt u nooit meer dan de op dat moment verschuldigde termijnbedragen.

 

Artikel 7 Afzwemmen

7.1. Het afzwemmen vindt plaats in een daarvoor geschikt 25-meterbassin, een-en-ander conform de licentie-eisen van NRZ of de richtlijnen voor de EasySwim-diploma’s.

 

Artikel 8 Veiligheid en huisregels

8.1. Het zwembad is in het bezit van Keurmerk Veilig en Schoon.

8.2. Het leskind en de begeleidende ouder/verzorger dient, mede in het belang van de veiligheid,  de huisregels op te volgen. Deze huisregels zijn te vinden op de website www.sro.nl en zijn aangebracht op een centrale en toegankelijke plaats in het zwembad.

8.3. De begeleidende ouder/verzorger en het leskind dienen de aanwijzingen van het dienstdoende personeel te allen tijde op te volgen. Zij dienen zich tevens te houden aan de op borden aangegeven geboden en verboden.

8.4. Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van hetgeen in art 8.2. en 8.3. is omschreven, kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zwemles of het zwemlespakket van het leskind zonder aanspraak op enige terugbetaling.

8.5. Leskinderen met een beperkte zwemvaardigheid, een bepaalde overtuiging van ouders/verzorgers, de aanwezigheid van een taalbarrière, medische aandoeningen en/of andere zorgaspecten, die risico’s ten aanzien van de veiligheid (van het leskind) met zich kunnen brengen, dienen dit voorafgaand aan de zwemles(sen) bij de zweminstructeur te melden. Om de veiligheid van het leskind te waarborgen, maakt de zweminstructeur in dat geval voorafgaand aan de zwemles afspraken over zijn toezicht. De zweminstructeur legt deze afspraken schriftelijk vast.

8.6. De begeleidende ouder/verzorger van het leskind is tot aan en vanaf het overdrachtsmoment met de zweminstructeur te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van het leskind. In het zwembad is specifiek aangegeven waar de overdrachtsplaats is en aan welke voorwaarden moet worden voldaan.

 

Artikel 9 Wet bescherming persoonsgegevens

9.1. SRO voldoet wat betreft de omgang met privacygevoelige gegevens aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en zal deze gegevens alleen gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de zwemlessen van het leskind. Deze persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor SRO en worden niet aan derden verstrekt, tenzij SRO hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

9.2. SRO legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

9.3. Tijdens de zwemlessen of bijzondere evenementen zoals het diplomazwemmen kan het voorkomen dat er foto’s, video’s of televisieopnames gemaakt worden van uw leskind(eren). Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor publicatie op onze website, folder of ander media of het illustreren van onze publicaties. Indien het zwembad het voorgaande wenst te doen, zal u worden gevraagd om een toestemmingsverklaring te ondertekenen.

 

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1. Indien het zwembad  de inhoud van deze algemene voorwaarden wenst te wijzigen,  wordt u hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

10.2. Bij het niet nakomen of naleven van de algemene voorwaarden en of de huisregels van het zwembad is het zwembad gerechtigd om maatregelen te nemen, waaronder het per direct beëindigen van de zwemles en het lespakket.

Artikel 11 Vragen of klachten

11.1. Het zwembad heeft graag een open relatie met u. Met vragen, suggesties, opmerkingen, klachten en/of problemen kunt u zich melden bij het zwembad waar het leskind les heeft.

11.2. Wanneer de klacht of het probleem niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan dit schriftelijk worden gemeld bij het zwembad dan wel via het klachtenformulier op de site www.sro.nl.

Mail mij terug

Waar mogen wij je over terug mailen?

"*" geeft vereiste velden aan

* - verplichte velden

Locatiegegevens

Bikkersweg 96
3752 WV Bunschoten
(volg verkeersborden "de Vaart")

033 - 298 85 88