Algemene voorwaarden Klimbos Zeist

ALGEMENE VOORWAARDEN KLIMBOS ZEIST

Begripsbepalingen
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Artikel: ieder artikel van de Algemene Voorwaarden;
Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met SRO Zeist heeft gesloten of aan wie SRO Zeist een aanbod heeft gedaan in het kader van (de toegang tot) het Klimbos Zeist;
Klimbos Zeist: het klimbos dat door SRO Zeist wordt geëxploiteerd;
Overeenkomst: de tussen SRO Zeist en Klant gesloten overeenkomst;
Partij(en): SRO Zeist en Klant;
SRO Zeist: de besloten vennootschap SRO Zeist B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, kantoorhoudende te (3812 BP) Amersfoort aan de Soesterweg 556, ingeschreven onder inschrijvingsnummer 69954690 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van SRO Zeist, op alle Overeenkomsten tussen Partijen en huidige en toekomstige aankopen van e-tickets voor toegang tot het Klimbos Zeist via de website www.klimboszeist.com.
1.2 Alle algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Als een bepaling uit de Algemene Voorwaarden in strijd is met een bepaling uit de Overeenkomst, dan prevaleert de bepaling uit de Overeenkomst.

2. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst
2.1 Ieder aanbod van SRO Zeist is vrijblijvend en geldt niet voor toekomstige toegang tot het Klimbos Zeist, tenzij SRO Zeist anders in het aanbod heeft bepaald. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen in het aanbod binden SRO Zeist niet.
2.2 De Overeenkomst komt eerst tot stand met het volledig en correct doorlopen en afronden van de boekingsprocedure op de website van het Klimbos Zeist.
2.3 SRO Zeist behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een boeking te weigeren dan wel te annuleren. Klant wordt van de annulering per direct per e-mail op de hoogte gebracht.

3. Einde Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst eindigt van rechtswege, nadat de geldigheidsdatum en -tijd van de boeking van Klant is verlopen, tenzij anders is overeengekomen.
3.2 De Overeenkomst kan door Klant niet (tussentijds) worden ontbonden, tenzij anders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald. De wettelijke bedenktermijn van 14 dagen is niet van toepassing, vanwege de beperkte geldigheid van de boekingsbevestigingen en omdat de toegang tot het Klimbos Zeist een vrijetijdsbesteding is.

4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
4.1 SRO Zeist hanteert een jaarlijks prijsbeleid voor toegang tot het Klimbos Zeist. Dit betekent dat de entreeprijs jaarlijks kan verschillen. Aan een door SRO Zeist afgegeven begroting, (richt)prijzen en/of offerte kunnen door Klant geen rechten of verwachtingen worden ontleend. Alle door SRO Zeist genoemde bedragen hebben slechts een indicatief karakter en binden SRO Zeist niet.
4.2 SRO Zeist maakt aanspraak op de entreeprijs voor toegang tot het Klimbos Zeist en de aan het Klimbos Zeist gerelateerde producten, zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
4.3 Betaling van de entreeprijs door Klant dient – als onderdeel van de boekingsprocedure op de website van het Klimbos Zeist – per direct via iDEAL plaats te vinden. Betaling dient plaats te vinden door middel van overboeking ten gunste van een door SRO Zeist aan te wijzen bankrekening.

5. Toegang tot het Klimbos Zeist
5.1 Nadat SRO Zeist de verschuldigde entreeprijs van Klant voor de toegang tot het Klimbos Zeist via iDEAL heeft ontvangen, verstrekt SRO Zeist, op een door Klant aangegeven e-mailadres, een boekingsbevestiging. Deze boekingsbevestiging is voorzien van een uniek boekingsnummer en een geldigheidsdatum en -tijd. Buiten deze datum en tijd is de boeking niet geldig. De geldigdheidsdatum en -tijd worden in geen geval verlengd.
5.2 Klant dient de boekingsbevestiging zelf af te drukken dan wel digitaal op te slaan op bijvoorbeeld een mobiele telefoon of tablet en mee te nemen naar het Klimbos Zeist. Bij de entree van het Klimbos Zeist wordt de boekingsbevestiging gecontroleerd. Na de controle bij de entree verliest de boekingsbevestiging zijn waarde.
5.3 SRO Zeist behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Klimbos Zeist te weigeren, als de boekingsbevestiging, naar het oordeel van het Klimbos Zeist, niet goed leesbaar en/of beschadigd is.
5.4 Boekingsbevestigingen kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere kortingsacties en/of promoties.
5.5 Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van SRO Zeist de boekingsbevestiging door te verkopen, voor commerciële doeleinden te gebruiken en/of na te maken
5.6 Boekingsbevestigingen kunnen niet worden geruild.
5.7 SRO Zeist is gerechtigd de klim- en openingstijden van Klimbos Zeist op ieder moment te wijzigen, zonder hiertoe enige vergoeding aan Klant te zijn verschuldigd

6. Veiligheid
6.1 SRO Zeist behoudt zich het recht voor om (een) gedeelte(n) van het Klimbos Zeist te sluiten, indien de veiligheid van haar gasten naar het oordeel van (een)
6.2 medewerker(s) van het Klimbos Zeist niet meer kan worden gewaarborgd. In dergelijke gevallen is SRO Zeist op geen enkele wijze enige vergoeding aan Klant verschuldigd.
6.3 Indien de openbare orde wordt verstoord dan wel sprake is van een onveilige situatie, is SRO Zeist gerechtigd om het Klimbos Zeist per direct te sluiten en Klant de toegang tot het Klimbos Zeist te ontzeggen. In een dergelijk geval zal SRO Zeist, nadat Klant hiertoe heeft verzocht, met Klant een nieuwe datum overeenkomen, waarop Klant opnieuw de toegang tot het Klimbos Zeist wordt verleend. SRO Zeist is op geen enkele wijze enige vergoeding aan Klant verschuldigd.
6.4 SRO Zeist en/of medewerkers van het Klimbos Zeist zijn gerechtigd om Klant de toegang tot het Klimbos Zeist te ontzeggen, indien er gegronde vrees bestaat dat Klant de orde, rust en/of veiligheid binnen het Klimbos Zeist verstoort. In een dergelijk geval is SRO Zeist op geen enkele wijze enige vergoeding aan Klant verschuldigd.
6.5 Uit veiligheidsoverwegingen is het betreden van het Klimbos Zeist uitsluitend toegestaan voor personen van tenminste 1.30 meter en een maximaal gewicht van 120 kg. Indien het betreden van het Klimbos Zeist een verhoogd (gezondheids)risico voor Klant met zich meebrengt, stelt Klant een medewerker van het Klimbos Zeist hiervan vooraf op de hoogte. In een dergelijk geval behoudt SRO Zeist zich het recht voor om Klant de toegang tot het Klimbos Zeist te ontzeggen, zonder enige vergoeding aan Klant te zijn verschuldigd.
6.6 Betreden van en/of klimmen in het Klimbos Zeist is niet toegestaan onder invloed van drugs, medicijnen, alcohol of andere verdovende middelen.
6.7 Klant dient te allen tijde de instructies en aanwijzingen van medewerker(s) van het Klimbos Zeist strikt op te volgen. Tevens moet Klant aan de klim- en veiligheidsinstructies van het Klimbos Zeist deelnemen en voldoen, voordat Klant het Klimbos Zeist betreedt. Indien Klant nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, wordt slechts toegang tot het Klimbos Zeist verleend onder begeleiding van een meerderjarige begeleider.
6.8 Tijdens het betreden van het Klimbos Zeist draagt Klant een klimgordel die te allen tijde is gezekerd en stevig schoeisel. Lange losse haren zijn niet toegestaan. Zonder voorafgaande toestemming van medewerker(s) van het Klimbos Zeist, is het Klant niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan het ter beschikking gestelde materiaal en/of dit materiaal aan derden in gebruik te geven. Eventuele gebreken aan het ter beschikking gestelde materiaal dienen terstond na de ontdekking van deze gebreken te worden gemeld aan medewerker(s) van het Klimbos Zeist. Bij verlies of beschadiging van het ter beschikking gestelde materiaal door Klant wordt een medewerker van het Klimbos Zeist direct op de hoogte gesteld.
6.9 Het klimparcours van het Klimbos Zeist bestaat uit verschillende klimelementen en platforms. Uit veiligheidsoverwegingen is op ieder klimelement slechts één persoon, op ieder platform slechts drie personen toegestaan.

7. Inspanningsverplichting en uitvoering van de Overeenkomst
7.1 SRO Zeist zal zich inspannen om de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken.
7.2 Alle verbintenissen die uit hoofde van de Overeenkomst op SRO Zeist rusten zijn inspanningsverbintenissen, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.
7.3 Als SRO Zeist niet in staat blijkt om de overeengekomen verplichtingen of bezoekersdatum na te komen, zal SRO Zeist dit zo spoedig mogelijk aan Klant mededelen en daarbij in overleg treden met Klant om gezamenlijk zo spoedig mogelijk na het overleg aan de overeengekomen verplichtingen te kunnen voldoen en/of om binnen die termijn een nieuwe datum vast te stellen, tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald. Partijen nemen in het overleg elkaars gerechtvaardigde belangen in acht en zullen medewerking niet op onredelijke gronden onthouden.
7.4 Als na het in het vorige lid bedoelde overleg tussen Klant en SRO Zeist is gebleken dat SRO Zeist niet binnen 20 kalenderdagen alsnog aan de overeengekomen verplichtingen kan voldoen of een nieuwe datum vast kan stellen, heeft Klant (enkel) het recht om de Overeenkomst met SRO Zeist te ontbinden. In het geval Klant ontbindt, is SRO Zeist niet schadeplichtig en/of aansprakelijk voor een aan SRO Zeist toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van SRO Zeist. De door Klant mogelijk vooruit betaalde bedragen zullen worden gecrediteerd.
7.5 Klant garandeert dat de door of namens Klant aan SRO Zeist verstrekte (contact)gegevens en bescheiden, welke SRO Zeist naar haar mening nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig, juist en volledig ter beschikking worden gesteld, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan (onder andere) tot gevolg hebben dat de door u gewenste boekingsbevestiging niet wordt toegezonden. SRO Zeist is niet aansprakelijk indien Klant onjuiste of onvolledige (contact)gegevens of bescheiden verstrekt.
8.2 SRO Zeist is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van Klant ontstaan gedurende het verblijf in het Klimbos Zeist, tenzij de schade voortvloeit uit een materieel gebrek aan het klimparcours van Klimbos Zeist. In een dergelijk geval is SRO Zeist slechts aansprakelijk voor directe schade tot maximaal een bedrag ad EUR 50,- (zegge: vijftig euro). De in dit lid genoemde beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijkheid van SRO Zeist komen te vervallen als en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SRO Zeist.
8.3 Iedere aansprakelijkheid van SRO Zeist voor enige andere vorm van schade dan voorgenoemde schade is uitgesloten, daaronder in ieder geval begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. SRO Zeist is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van digitale gegevens en schade wegens door SRO Zeist gegeven inlichtingen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt. De in dit lid genoemde beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijkheid van SRO Zeist komen te vervallen als en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SRO Zeist.
8.4 Iedere vordering van Klant op SRO Zeist vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Klant vóór het verstrijken van die termijn een gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt bij de bevoegde rechtelijke instantie waarbij de betreffende vordering op SRO Zeist wordt ingesteld.
8.5 Klant is aansprakelijk voor onrechtmatig handelen ten opzichte van (medewerkers van) het Klimbos Zeist en/of SRO Zeist dan wel voor iedere vorm van schade die Klant toebrengt aan bezittingen van (medewerkers van) het Klimbos Zeist en/of SRO Zeist.
8.6 Klant is aansprakelijk voor en vrijwaart SRO Zeist volledig voor alle aanspraken en/of vorderingen van derden, uit welke hoofde dan ook, die het gevolg zijn van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis van Klant uit deze Overeenkomst en/of wegens een onrechtmatige daad van Klant, tenzij Klant aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van SRO Zeist. De in de Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijk van SRO Zeist gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen, ingeschakelde derden en/of hulppersonen en/of ondergeschikten waarvan SRO Zeist zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient. De in dit artikel beschreven uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van SRO Zeist laten de overige in de Algemene Voorwaarden opgenomen uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van SRO Zeist onverlet.

9. Overmacht
9.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kwalificeert een tekortkoming van SRO Zeist in de nakoming van enige verplichting jegens Klant tussen Partijen ook als overmacht in geval van een van de wil van SRO Zeist onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen in redelijkheid van SRO Zeist niet kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden in ieder geval mede gerekend stroomstoringen, technische storingen van welke aard dan ook en computervirussen.
9.2 Als zich een situatie als bedoeld in het vorige lid voordoet als gevolg waarvan SRO Zeist niet aan de verplichtingen jegens Klant kan voldoen, dan kunnen die verplichtingen opgeschort worden zolang SRO Zeist niet aan de verplichtingen kan voldoen. Als de in de vorige zin bedoelde situatie 2 maanden heeft geduurd, hebben SRO Zeist en Klant het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk kosteloos te ontbinden. SRO Zeist is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als SRO Zeist als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet. Voornoemde ontbinding heeft geen invloed op eventuele (betalings)verplichtingen van Klant. De in dit lid genoemde beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijkheid van SRO Zeist komen te vervallen als en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SRO Zeist.

10. Nawerking
De bepalingen uit de Overeenkomst (waaronder de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden) die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te houden, waaronder begrepen (maar niet per definitie beperkt tot) Artikel 8 (Aansprakelijkheid), Artikel 9 (Overmacht), dit Artikel (Nawerking) en Artikel 11 (Overige bepalingen), blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

11. Overige bepalingen
11.1 Op de rechtsverhouding(en) tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst worden beslecht door het betreffende geschil bij uitsluiting voor te leggen aan de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, doch niet nadat is gebleken dat Partijen niet in staat zijn om in onderling overleg (eventueel bijgestaan door een onafhankelijke derde) tot een oplossing te komen.
11.3 Rechten van Klant uit de Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de schriftelijke toestemming van SRO Zeist. SRO Zeist is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
11.4 Het niet direct afdwingen van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst door SRO Zeist zal de rechten en bevoegdheden van SRO Zeist onder de Overeenkomst niet beïnvloeden en/of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn, indien deze schriftelijk is aangegaan.
11.5 Naast SRO Zeist kunnen ook alle door SRO Zeist ingeschakelde derden en/of hulppersonen bij de uitvoering van de Overeenkomst op de Algemene Voorwaarden een beroep doen.
11.6 Klant doet afstand van het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te vernietigen dan wel de gehele of gedeeltelijke vernietiging of wijziging van de Overeenkomst te vorderen.
11.7 Als Klant een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit dan is deze Klant niet gebonden aan bedingen en/of bepalingen die vernietigbaar zijn volgens afdeling 3 van titel 5 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Dergelijke vernietigbare bedingen en/of bepalingen maken nimmer onderdeel uit van enige overeenkomst tussen SRO Zeist en een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
11.8 Mocht enige bepaling in de Overeenkomst nietig, vernietigbaar of onverbindend zijn, dan zal de Overeenkomst niet worden ontbonden, maar zullen Partijen de betreffende bepaling omzetten in een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk dezelfde inhoud en werking heeft als de nietige, vernietigbare of niet-verbindende bepaling.

Deel dit artikel

Kopieer link
2

Mail mij terug

Waar mogen wij je over terugmailen?

Op werkdagen wordt er binnen 48 uur contact op genomen.


"*" geeft vereiste velden aan

* - verplichte velden

Locatiegegevens

Badmeester Schenkpad 8
3705 GK Zeist

030 - 699 00 06