SRO gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om
met uw persoonsgegevens.

main content of the page

Inleiding

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe SRO omgaat met de verwerking van persoonsgegevens die zij ontvangt en/of verzameld van betrokkenen. Hierin wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke  categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over SRO

SRO (Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen N.V. (“SRO”) is gevestigd te Amersfoort en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 31047474 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over de privacyverklaring is SRO bereikbaar op telefoonnummer +31 334 225 100. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@sro.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens

SRO verwerkt uw persoonsgegevens voor vooraf kenbaar gemaakte doeleinden, onder meer in deze privacyverklaring. SRO verwerkt de gegevens uitsluitend in overeenstemming met dit doel en gebruik voor deze verwerking alleen de voor dat doel noodzakelijke gegevens. Uw persoonsgegevens worden bijvoorbeeld verwerkt voor de volgende doelen:

  • het kunnen leveren van onze diensten en producten en dus ook voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
  • om u informatie te sturen, bijvoorbeeld over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • om contact met u op te kunnen nemen, waaronder door middel van het verzenden van onze nieuwsbief, een klantonderzoek, reclamefolder voor de promotie van onze activiteiten en/of andere informatieve correspondentie;
  • voor het uitvoeren van administratieve taken, waaronder facturatie, fiscale administratie, huuradministratie en gemeentelijke administratie; en
  • voor de evaluatie van de website, waaronder het in kaart brengen en verbeteren van het gebruik, de opbouw en de structuur daarvan.

SRO verwerkt alleen persoonsgegevens als daarvoor één van de wettelijke grondslagen van toepassing is. De gronden  voor de verwerking van persoonsgegevens door SRO zijn:

  • de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst (de diverse overeenkomsten in het kader van onder meer de verhuur van onroerend goed, zwemlessen en de verschillende SRO-activiteiten);
  • om de wet na te leven (onder meer en in het kader van boekhouding, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
  • in verband met de gerechtvaardigde belangen van SRO, met inachtneming van een zo laag mogelijke impact op de privacy van betrokkenen (onder meer bij handhaving van huisregels, veiligheid en het tegengaan van inbraak op locatie(s) en geschilbeslechting met betrokkenen); en
  • toestemming van de betrokkenen voor de verwerking van zijn persoonsgegevens (onder meer bij het maken van foto’s op SRO-activiteiten, de verbetering van de digitale dienstverlening van SRO en het plaatsen van cookies).

De relevante doeleinden en grondslagen staan vermeld in de tabel, opgenomen in de bijlage. Verwerkt SRO uw gegevens op basis van toestemming, dan heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. SRO benadrukt wel dat een eventuele intrekking geen afbreuk doet aan de verwerking(en) van SRO voorafgaand aan deze intrekking (art. 13 AVG).

Gevolgen niet-verstrekken van (voldoende) persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn in veel gevallen nodig om een overeenkomst te sluiten of op grond van de wet. Is dit het geval en besluit u desondanks om niet (alle) persoonsgegevens te verstrekken, dan heeft het gebrek aan persoonsgegevens tot gevolg dat er geen overeenkomst tot stand komt. U kunt dan bijvoorbeeld niet deelnemen aan een SRO-activiteit.

Minderjarigen
Het kan zijn dat SRO persoonsgegevens van minderjarigen (kinderen onder de 16 jaar) verwerkt. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van de persoonsgegevens van uw kind of vermoed u dat wij zonder een vereiste toestemming persoonsgegevens verwerken van een minderjarige, neem dan alstublieft contact met ons op via info@sro.nl. Wij onderzoeken dan of dit inderdaad het geval is en corrigeren wij deze verwerking zo spoedig mogelijk.

Bewaartermijn

In deze privacyverklaring is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria SRO hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart SRO de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Beveiliging

SRO heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo heeft SRO onder meer een SSL certificaat op haar website (een encryptieprotocol waarmee verbindingen worden beveiligd) en gelden er restricties voor de toegang tot persoonsgegevens die op basis van rol en autorisatie worden gehanteerd.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van SRO worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van SRO en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in deze privacyverklaring. Uw persoonsgegevens kunnen ook aan andere partijen verstrekt worden als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Gebruik van cookies of vergelijkbare technieken

Wij kunnen cookies gebruiken die gegevens op uw apparaat plaatsen en lezen. Deze cookies blijven bewaard voor de duur van de sessie, dan wel maximaal tot dat de cookie door u wordt verwijderd. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door SRO, verwijzen wij u graag naar onze Cookie Statement.

Uw rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG“) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om SRO te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om SRO te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden. Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens door op deze link te klikken. Bij een klacht heeft cookiegebruik door SRO, kunt u naast de Autoriteit Persoonsgegevens tevens terecht bij de Autoriteit Consument en Markt (“ACM”) door op deze link te klikken.

Afsluitend

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 25 mei 2020.

bijlage tabel met verwerkingen Privacyverklaring SRO (versie 25 mei 2020)

Contactgegevens NV SRO
Soesterweg 556
3812 BP Amersfoort
Telefoon +31 334 225 100
Email info@sro.nl
Website www.sro.nl

Bel mij terug

Waar mogen wij je over terugbellen?

"*" geeft vereiste velden aan

* - verplichte velden

Morgen wat is dat patat? Het weet-wat-je-eet- festival voor kinderen van 4-10 jaar. Van 15-17 uur bij de korfbalvereniging #soesterkwartier Dollardstraat 121. Toegang gratis. Sportactiviteiten, groentefrietjes, wat proef je spel? De Beweegdetective @GMAmersfoort @SRO_Sportcoach

We zijn weer gestart met de #NDC Nationale Diabetes Challenge in @Gem_Amersfoort 80 deelnemers wandelen 20 weken lang. Super! Succes allemaal namens @NVSRO

Liendert speelt! Mooie samenwerking in de wijk. Bewegen mag dan natuurlijk niet ontbreken, dus wij zijn er bij. @NVSRO @Gem_Amersfoort @abcrustlien

Meer laden...