Gemeente Haarlem en SRO zijn sinds 2008 met elkaar verbonden. Niet alleen als beheerder van de sportportefeuille, maar ook als aandeelhouder. Begin dit jaar hebben ze hun samenwerking naar de gehele gemeentelijke vastgoedportefeuille uitgebreid. Het valt samen met het 25-jarig bestaan van SRO.

We spreken met wethouder Jur Botter van Haarlem en directeur Marjon van Vilsteren van SRO. Jur Botter is ver­antwoordelijk voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Hij valt direct met de deur in huis: ‘We werken al sinds 2008 met SRO. Gedurende die periode hebben zij onze sportporte­feuille onderhouden, beheerd en, daar waar aan de orde, geëxploiteerd. Dat heeft ons alle vertrouwen gegeven in de kwaliteit van hun dienstverle­ning. Het heeft ons ook gesterkt in de overtuiging dat we dit als gemeente niet zelf moeten willen doen. Daar­voor hebben we simpelweg te weinig expertise in huis. We zijn dan ook blij met de uitbreiding van de samenwer­king naar onze totale vastgoedporte­feuille met ingang van 1 januari 2022. De gemeente Haarlem heeft 440 pan­den in haar bezit waarvan er zo’n 80 tot 90 kostendekkend worden ver­huurd. Niet al het gemeentelijk vast­goed komt bij SRO in beheer. Er zijn een paar uitzonderingen waaronder een aantal culturele instellingen en de fietsenstallingen.’

Inbesteding
‘Met deze uitbreiding zetten we tege­lijkertijd een vervolgstap naar een verdere professionalisering van onze vastgoedafdeling. Daar komt in het vervolg de regie te liggen. De coör­dinatie van de uitvoering laten we aan de markt over. We konden kie­zen uit een Europese aanbesteding of een inbesteding aan SRO omdat we daarvan, samen met de gemeente Amersfoort, aandeelhouder zijn. Na intensief overleg met SRO over de wijze waarop zij aan deze uitbreiding concrete invulling kunnen geven, hebben we voor inbesteden geko­zen. Een belangrijke overweging was dat met SRO eenzelfde werkwijze kon worden uitgewerkt als gehanteerd wordt voor de sportportefeuille. Met gebruikerstevredenheid als belang­rijkste speerpunt. Over 2020 werd de dienstverlening van SRO door de gebruikers van de sportportefeuille gewaardeerd met een 7,8 uit 10. De werkzaamheden worden uitbesteed op basis van een jaarlijkse vergoeding gerelateerd aan conform NEN 2767 opgestelde meerjarenonderhouds­planningen (MJOP’s). Op basis van een aantal Kritische Prestatie Indi­catoren (KPI’s) krijgt SRO de nodige vrijheid bij de uitvoering.

Verduurzaming
‘De overeenkomst met SRO heeft een looptijd van vijf jaar en omvat dagelijks onderhoud, contractonder­houd, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, en planmatig onder­houd. De verduurzamingsopgave kan ook in de opdracht aan SRO worden geïntegreerd. Daarbij zullen de te ver­richten werkzaamheden zo efficiënt mogelijk worden gecombineerd met het uit te voeren planmatige onder­houd. In dit verband hebben we al ons vastgoed per object in kaart gebracht en daarbij speciaal gekeken naar het strategische deel van onze portefeuille, het deel dat we willen behouden. Op het gebied van duur­zaamheid heeft de gemeente Haarlem een ambitieuze doelstelling: CO2-neu­traal in 2035. We pakken daarbij eerst de panden aan waar we de meeste CO2-winst kunnen behalen.’ Jur Bot­ter benadrukt dat samenwerken ook een kwestie is van vertrouwen: ‘Wij kiezen voor een open en faire samen­werking. Je kunt tevoren niet alles tot achter de komma in kaart brengen. Als er een verkeerde inschatting is gemaakt, moet je elkaar geen verwij­ten maken, maar op een volwassen manier naar een oplossing zoeken.’

Ontzorging
Marjon van Vilsteren is vanzelfspre­kend blij met het vertrouwen dat de gemeente Haarlem in SRO stelt: ‘Het bewijst dat we het goed doen. Deze uitbreiding van de samenwer­king valt samen met ons 25-jarig bestaan. Op 1 januari 1997 zijn we als verzelfstandigde gemeentelijk sportorganisatie van start gegaan met de gemeente Amersfoort als aandeel­houder. Sinds 2008 werken we ook voor de gemeente Haarlem. We kre­gen toen niet alleen de opdracht om hun sportportefeuille te beheren en te exploiteren. Ze traden ook als tweede aandeelhouder toe. Inmiddels werken we in de regio’s Amersfoort en Haar­lem voor acht gemeenten en zijn we uitgegroeid tot een full-service orga­nisatie met vijfhonderd medewerkers. We bieden niet alleen ontzorging in beheer, onderhoud en exploitatie van gemeentelijk vastgoed. Via het stimu­leren van sport en bewegen dragen we ook bij aan de maatschappelijke opdracht van gemeenten. In dit ver­band streven we ernaar dat inwoners zorgeloos kunnen genieten, bewegen of sporten in gebouwen en op loca­ties die ze veel en vaak bezoeken.’

Lees het artikel verder via de website van Vastgoedsturing of via dit pdf bestand.