Het nieuwe BTW-regime is op 5 november besproken in de Vaste commissie Financiën van de Tweede Kamer. Helaas heeft dat niet geleid tot aanpassing van de te ruime definitie van winst beogend, zoals deze nu in het wetsvoorstel is opgenomen.

Een vervolg bespreking is gepland op vrijdag 9 november. Reden waarom de sportbedrijven – verenigd in de Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN), in de Verzelfstandigde Maatschappelijke Organisaties (VERMO)  en de overige sportbedrijven – zicht opnieuw richten tot de Vaste Commissie Financiën met de volgende voor hen zeer dringende vraag. Deze vraag is evenzeer dringend voor veel gemeenten in wiens opdracht zij de exploitatie, beheer en onderhoud van gemeentelijke sportaccommodaties verzorgen.

De btw vrijstelling voor de sport is aangepast op basis van Europese jurisprudentie. Echter in artikel 11 lid 4 (wet omzetbelasting) zijn aanvullende voorwaarden gesteld op het reguliere begrip winst beogen, conform artikel 11 lid 3. In deze verwijzen wij ook naar onze brief aan uw Commissie van 29 oktober jongstleden referentie 2018102901. Wij vragen u de Staatssecretaris van Financiën,  Zijne Excellentie M. Snel, te verzoeken dit artikel te schrappen.

Lees hier de hele brief.