De Raad van Commissarissen
Eén van de belangrijkste doelen van een goede corporate governance is het scheppen en behouden van vertrouwen bij alle stakeholders. Het gaat om de wijze van besturen, het toezicht, het beheersen van risico’s in de financiële en niet-financiële verslaggeving en daarmee om het vertrouwen in de onderneming als geheel. Integriteit, transparantie en een heldere communicatie zijn voor SRO speerpunten van een gedegen governance.

SRO hanteert hiervoor haar eigen Corporate Governance Code SRO Deze code bevat zowel principes als concrete bepalingen die de bij de vennootschap betrokken personen (onder andere bestuur en commissarissen) en partijen (onder andere de Algemene Vergadering van Aandeelhouders) met elkaar hanteren.

De RvC van SRO bestaat uit vijf leden. De RvC vergadert minimaal vijfmaal per jaar regulier, maar de praktijk wijst uit dat men tenminste twaalfmaal per jaar gezamenlijk actief is en dat de gemiddelde tijdsinvestering per lid ongeveer 120 uur op jaarbasis is.

De belangrijkste taken van de RvC zijn:

 1. Toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de NV SRO en de daaraan verbonden deelnemingen.
 2. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur.
 3. Het goedkeuren van de begroting, jaarrekening, jaarplannen en andere voorliggende besluiten.
 4. Het benoemen, beoordelen, schorsen en ontslaan van het bestuur.

De RvC kent verder twee commissies te weten:

 • De auditcommissie: beoordeelt het functioneren van het interne systeem van planning en control inclusief de opzet en effectiviteit van de interne verantwoording binnen de organisatie, beoordeelt de concept (meerjaren) begroting, adviseert over de benoeming van de externe accountant, beoordeelt de concept jaarrekening, beoordeelt de tussentijdse financiële rapportages, beoordeelt de risico’s en de effectiviteit van het uitgevoerde treasurybeleid.
 • De remuneratiecommissie: overlegt met het bestuur over arbeidsvoorwaarden, binnen het door de algemene vergadering van aandeelhouders voor het bestuur vastgestelde beloningsbeleid. De remuneratiecommissie ziet toe op de naleving van de statuten van de NV SRO, de corporate governance code, het integriteitsbeleid en het directiestatuut.

Algemene kenmerken die voor alle leden gelden:

 • Ervaring op het gebied van het bestuur van een onderneming/of toezicht daar op.
 • Maatschappelijke belangstelling en ervaring.
 • Een onafhankelijke en kritische instelling.
 • Goede communicatieve vaardigheden en het kunnen opereren in een team.
 • Het kunnen bewegen in een politiek/bestuurlijk landschap.

De leden zijn besluitvaardig, resultaatgericht en in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij hebben goed inzicht in rol en positie van het toezichthoudende orgaan en een affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van SRO. De leden zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban.

Profiel: Openbaar bestuur
We zijn op zoek naar een lid met een openbaar bestuur-profiel met ruime ervaring op het gebied van politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Het lid beschikt over:

 • ruime ervaring in een eindverantwoordelijke, bestuurlijke positie binnen het openbaar bestuur / publieke sector;
 • bewezen effectief te kunnen functioneren binnen de context van complexe bestuurlijke verhoudingen binnen het publieke domein;
 • kennis van publiek-private samenwerking;
 • inzicht in het functioneren van een gemeenschappelijke regeling;
 • een relevant politiek bestuurlijk netwerk.

Persoonlijke kenmerken en kwaliteiten:

 • Overzicht, beschouwend.
 • Sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties.
 • Kritisch, constructief, deskundig en onafhankelijk, open en transparante houding.

Onafhankelijkheid en onverenigbaarheid
Het belang van de objectiviteit en onafhankelijkheid van de commissarissen wordt hierbij benadrukt.

De RvC heeft de volgende opsomming van “onverenigbaarheden” vastgesteld:

 • Personen die verbonden zijn aan de naamloze vennootschap of aan een aan de naamloze vennootschap formeel verbonden organisatie.
 • Personen betrokken bij concurrerende ondernemingen/organisaties, die werkzaam zijn in hetzelfde werkgebied.
 • Personen in dienst bij overheidslichamen die -uit hoofde van hun functie- betrokken zijn bij de naamloze vennootschap.
 • Personen die zitting hebben in een college van B&W in het werkgebied.
 • Personen die direct of indirect een zakelijke relatie met de naamloze vennootschap hebben.

Vergoeding
De bezoldiging is conform de WNT. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Meer informatie en solliciteren
PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen. Uw sollicitatie kunt u uiterlijk 1 september 2021 indienen via de website van PublicSpirit.